Dois artistas, mesma cena: George Perez e David Finch

perez